loading
خدمات فنی

فروشگاه نگاران خدمات فنی سخت افزاری جهت رفاه حال مشتریان گرامی ارائه می دهد:

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ھﺮ ﮐﺸﻮر، ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ھﺮ روز در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر، ھﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ای ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎران از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺑﺮﻧﺪھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺎ طﯿﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎطﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اﺑﻼﻏﯿﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺻﻨﺎف ﮐﻪ در آن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، رﺳﺘﻮراﻧﮫﺎ و …ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻓﺮوش و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش، راه اﻧﺪازی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﺮ ﺻﻨﻒ ﮐﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرﮐﺪ ﺧﻮان،ﻓﯿﺶ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ،ﭼﺎپ ﺑﺎرﮐﺪ، ﮐﺸﻮی ﭘﻮل، ﺻﻨﺪوق ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻓﺮوش و …ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺮﻧﺪ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی طﺮﻓﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ اﻓﺰارھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ و PC ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﺮور ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت فنی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .