loading

راه اندازی شبکه های کامپیوتری

یکی دیگر از خدمات سخت افزاری نگاران راه اندازی شبکه های کامپیوتری می باشد:

ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و طﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ ھﺴﺘﻨﺪ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ در آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ. ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺑﯽ ﺳﯿﻢ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ، ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و رﻓﻊ اﯾﺮاد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی داﺧﻠﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و راه دور ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺨﺶ هاﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮهای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

طﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ:

طﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و روی ﮐﺎﻏﺬ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮور ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از 90 %ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮورھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ.

VOIPﺧﺪﻣﺎت:

ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎرھﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وﯾﭗ اﺳﺖ ، اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﭗ دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ راه اﻧﺪازی وﯾﭗ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد روی آورده اﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ:

ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ، داﮐﺖ ﮐﺸﯽ، ﻧﺼﺐ رک ﺳﺮور و آراﯾﺶ رک ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﯿﻮ ﺷﺒﮑﻪ آرﯾﺴﺘﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ از طﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﯿﻮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺮور:

ﺷﺮﮐﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ارﺳﺎﻟﯽ اﯾﻤﯿﻞ ھﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺠﻢ اطلاعات ارﺳﺎﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺮور ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺑﮑﺎپ ﮔﯿﺮی و اﻣﻨﯿﺖ:

اﻣﻨﯿﺖ اطلاعات در ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﮑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر بالایی دارد ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮑﺎپ ﮔﯿﺮی و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اطلاعات ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮان ﺷﺒﮑﻪ اﻣﻦ و ﺑﺪون اﺷﮑﺎل داﺷﺖ.