loading
برنامه نویسی تحت ویندوز

برنامه نویسی تحت ویندوز توسط نگاران نماینده هلو در غرب تهران:

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮔﺎھﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی آﻣﺎده در ﺑﺎزار ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﺎص ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ طﺒﻖ ﻣﺎژول ھﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮرد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .

ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ نویسی شود. این نمایندگی از سال 1390 در زﻣﯿﻨﻪ طﺮاﺣﯽ،ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح اھﺪاف و ﻧﯿﺎزھﺎی ھﺮ ﺻﻨﻒ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ نگاران و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪھﺎی ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮد را طﯽ ﮐﺮده و ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺗﻼش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ راه ﺣﻠﮫﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼﺷﻤﺎن ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ، ھﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﻂ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی آﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دارد .

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ طﺮاﺣﯽ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎرج را ﺑﮫﯿﻨﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ. ھﺪف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺗﻨﮫﺎ طﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف ﻣﺎ، طﺮاﺣﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﻂ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه :

ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ ﻣﻄﺐ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﺑﻪ زودی در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ و اداری آﺗﻠﯿﻪ ھﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی اﺑﺰار و ﯾﺮاق (ﺑﻪ زودی در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)

ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎی در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ :

ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ